Regulamin – S

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „SEWER” prowadzi szkolenia kandydatów na kierowców kat. B
2. Ośrodek Szkolenia kierowców „SEWER” jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w określonym miejscu i czasie w ilości ustalonej w cenie kursu i nie mniejszej jak ustawowa. Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 min, a praktycznych 60 min. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się z wykorzystaniem e-learningu.
3. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym. Praktyczny jest przeprowadzonym w obecności instruktora.
4. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego wewnętrznego jest jednoznaczny z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaktualizowaniem profilu kandydata na kierowcę „PKK”. Koszt egzaminu praktycznego jest wliczony w cenę kursu i odbywa się po odbyciu wszystkich zajęć praktycznych.
5. Do egzaminu wewnętrznego i praktycznego można przystępować wielokrotnie, przy czym egzamin poprawkowy teoretyczny jest bezpłatny.
6. Ośrodek zapewnia dostępność materiałów szkoleniowych, zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi.
7. Kandydat na kierowcę zwany również kursantem jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych. W przypadku zajęć z wykorzystanie technik e-learningu uczestnik szkolenia może odbywać zajęcia teoretyczne poza OSK, co nie zwalnia uczestnika z uczestnictwa w ćwiczeniach i zajęciach z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach kursant jest zobowiązany powiadomić o nieobecności instruktora prowadzącego i kierownika ośrodka minimum 24 godziny przed zajęciami, a w przypadku braku powiadomienia uiszczenia opłaty za każdą umówioną godzinę jazdy według cennika ośrodka.
9. Kursant jest zobowiązany powiadomić kierownika ośrodka o wszelkich problemach związanych ze szkoleniem, a kierownik ośrodka do rozpatrzenia roszczeń w trybie pilnym i podjęcia właściwych kroków.
10. Kurs można zapłacić w 4 ratach lub w całości
11. Przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy każdy przyszły kursant jest obowiązany przedłożyć kierownikowi ośrodka PKK oraz badanie lekarskie.