Dokumenty

BHP Instruktor nauki jazdy – informacja o zawodzie

Rozporządzenie 4.03.2016 r.

Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujacych pojazdami

Regulamin Ośrodka Nauki Jazdy Sewer

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „SEWER” prowadzi szkolenia kandydatów na kierowców kat. B
2. Ośrodek Szkolenia kierowców „SEWER” jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w określonym miejscu i czasie w ilości ustalonej w cenie kursu i nie mniejszej jak ustawowa. Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 min, a praktycznych 60 min. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się z wykorzystaniem e-learningu.
3. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym. Praktyczny jest przeprowadzonym w obecności instruktora.
4. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego wewnętrznego jest jednoznaczny z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaktualizowaniem profilu kandydata na kierowcę „PKK”. Koszt egzaminu praktycznego jest wliczony w cenę kursu i odbywa się po odbyciu wszystkich zajęć praktycznych.
5. Do egzaminu wewnętrznego i praktycznego można przystępować wielokrotnie, przy czym egzamin poprawkowy teoretyczny jest bezpłatny.
6. Ośrodek zapewnia dostępność materiałów szkoleniowych, zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi.
7. Kandydat na kierowcę zwany również kursantem jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych. W przypadku zajęć z wykorzystanie technik e-learningu uczestnik szkolenia może odbywać zajęcia teoretyczne poza OSK, co nie zwalnia uczestnika z uczestnictwa w ćwiczeniach i zajęciach z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach kursant jest zobowiązany powiadomić o nieobecności instruktora prowadzącego i kierownika ośrodka minimum 24 godziny przed zajęciami, a w przypadku braku powiadomienia uiszczenia opłaty za każdą umówioną godzinę jazdy według cennika ośrodka.
9. Kursant jest zobowiązany powiadomić kierownika ośrodka o wszelkich problemach związanych ze szkoleniem, a kierownik ośrodka do rozpatrzenia roszczeń w trybie pilnym i podjęcia właściwych kroków.
10. Kurs można zapłacić w 2 ratach lub w całości
11. Przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy każdy przyszły kursant jest obowiązany przedłożyć kierownikowi ośrodka PKK oraz badanie lekarskie.
12. Opłata za podstawienie samochodu OSK wg cennika (po wykorzystaniu opcji z pakietów).